218.757

e-consulten

videoconsulten

11.000+

25.970

ziekenhuisopnames

81.165

Het verlenen van zorg aan patiënten is een van onze drie kerntaken. Deze zorg proberen we continu te innoveren. Dit doen we op basis van onderzoeksuitkomsten, door steeds te evalueren wat we beter kunnen doen en door te luisteren naar de behoeften van patiënten en medewerkers. En door intensief af te stemmen met ketenpartners in het netwerk rond patiënten, zoals huisartsen, regionale ziekenhuizen en andere behandelcentra.

unieke patiënten

83.935

OK-behandelingen

verpleegdagen

 161.463

6,2

dagen gemiddelde opnameduur

19.376

1e poliklinische bezoeken

iconen_zorg-01.png (copy)
iconen_zorg-01.png (copy1)
iconen_zorg-01.png (copy2)
iconen_zorg-01.png (copy3)
iconen_zorg-01.png (copy1)
iconen_zorg-01.png (copy2)
iconen_zorg-01.png (copy3)
iconen_zorg-01.png (copy4)

Onze zorg

hoofdstuk 2

zorg_01.png (copy)

Impact van COVID-19 op onze zorg

In de eerste golf die startte in maart en de tweede golf die startte in september dwong de toestroom van COVID-19-patiënten ons er helaas toe om reguliere zorg stapsgewijs af te bouwen. Om dit op een weloverwogen en genuanceerde manier te kunnen doen, creëerden we een systematiek waarbij de impact van zorguitstel op een patiënt centraal stond. Hierbij hebben we ervoor gezorgd dat acute, reguliere zorg én de COVID-19-zorg zoveel mogelijk doorgang hebben kunnen vinden. Dagelijks namen we de capaciteit onder de loep, schaalden we onze reguliere zorg af als dit noodzakelijk was en schaalden we dit weer op zodra mogelijk. 

Naast de opvang van COVID-19-patiënten uit de regio Utrecht hebben we ook bovenregionale opvang van COVID-19-patiënten verzorgd, die niet in hun eigen regio opgenomen konden worden. Omdat patiënten die zijn opgenomen op de IC vaak een intensief revalidatietraject nodig hebben, en soms pas een tijdje na thuiskomst klachten bemerken, openden we in juni 2020 een speciale nazorgpoli voor mensen die met COVID-19 op de IC opgenomen zijn geweest.  

Ook heeft het UMC Utrecht een rol gespeeld in het monitoren van mensen in de regio Utrecht die mogelijk COVID-19 hadden en het testen van mensen in de regio Utrecht op COVID-19. Zo opende in november 2020 de XL-teststraat bij de Jaarbeurs, met medewerking van het UMC Utrecht.

En 17 november openden we een snelloket, waar we patiënten via een snelle PCR-test konden testen.

Vanzelfsprekend bleven we naast het verlenen van COVID-19-zorg ook oog houden voor patiënten met andere aandoeningen, zoals kanker.

Het spreekt voor zich dat de coronapandemie een enorme impact heeft gehad op de zorg die we in het UMC Utrecht hebben verleend. Om COVID-19-patiënten goed op te kunnen vangen en andere patiënten zo weinig mogelijk risico op besmetting met het virus te laten lopen, hebben we speciale cohortverpleegafdelingen en IC’s ingericht. Onder andere in de locatie van het Calamiteitenhospitaal. 27 februari 2020 was de opname van de eerste patiënt in het UMC Utrecht die op 2 maart COVID-19 bleek te hebben. In totaal hebben we in 2020 744 COVID-19-patiënten opgenomen en behandeld.

Waardering videoconsulten
In 2020 is er door de COVID-19-pandemie een versnelling in de digitalisering van zorg en zorg op afstand geweest. In 2020 zijn er ruim 11.000 videoconsulten gevoerd met patiënten. Gemiddeld waardeerden patiënten de videoconsulten met een 8,4. 46% van de patiënten gaf aan in de toekomst, na corona, poliklinische afspraken ook zoveel mogelijk in de vorm van een videoconsult te willen doen. Ook telefonische consulten werden gemiddeld met een 8,4 gewaardeerd. En 38% van de ondervraagde patiënten gaf aan ook na corona poliklinische afspraken zoveel mogelijk in de vorm van een telefonisch consulten te willen doen.

Waardering van onze patiënten

Patiëntenervaringsmonitor 2020

Polikliniek

8,6

8,5

Kliniek

Patiëntentevredenheid is een van de meetbare doelen waarop we sturen, omdat we onze zorg continu willen verbeteren. Zorg is pas goed als die als zodanig wordt ervaren. Luisteren naar patiënten en hun ervaringen is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Alleen samen kunnen we de zorg verbeteren. Om continu inzicht te krijgen in de ervaren kwaliteit van zorg, meten we dit per medio juni 2020 continu via de continumeting Patiëntenervaringsmonitor (PEM). In 2020 vulden 11.259 volwassenen die een bezoek hadden gebracht aan de polikliniek de vragenlijst in. En 2.455 volwassenen die waren opgenomen in de kliniek vulden de vragenlijst in. 

Unieke zorg

We bieden kwalitatief goede, doelmatige zorg volgens de meest recente inzichten aan patiënten, passend binnen ons zorgprofiel. Dit betreft zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, zoals level 1 traumazorg en expertisecentra, zorg binnen onze zes Speerpunten en complexe zorg (zoals multispecialistisch of multidiagnostisch), die om de infrastructuur en multidisciplinaire samenstelling van een academisch ziekenhuis in de regio past. Ons uitgangspunt is dat een patiënt de behandeling krijgt daar waar het voor de patiënt het beste is. Onze patiënten hebben een regierol in de behandeling en ervaren onze mensgerichte betrokkenheid en veiligheid in de zorg.

Meerjarenplan patiëntenparticipatie 2021-2024
In 2020 hebben we een meerjarenplan patiëntenparticipatie voor 2021-2024 opgesteld om patiëntenparticipatie verder vorm te geven en in te bedden in het UMC Utrecht. In 2021 starten we met de uitvoering van dit plan.

Lees meer over de dialoog met patiënten binnen het UMC Utrecht, in ons onderzoek en ons onderwijs.

Kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief
Waaraan denkt een patiënt bij goede ‘kwaliteit van zorg’? Dit hebben we via het UMC Utrecht patiëntenpanel onderzocht. Ruim 460 respondenten vulden een vragenlijst hierover in. Tijdens het jaarlijkse, dit jaar online, symposium Patiëntenparticipatie in november 2020, werd het onderwerp vervolgens besproken vanuit meerdere perspectieven (patiënt, verpleegkundige, arts, manager en student). In 2021 werken we de verkregen kennis en inzichten verder uit in een visie op kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van een patiënt.

Meting patiëntenervaring
In 2020 hebben we twee specifieke vragen over patiëntenparticipatie gesteld in de Patiëntervaringsmonitor (PEM), namelijk: Voelde u de ruimte om uw eigen kennis en ervaring te delen met uw zorgverleners? En, kon u meebeslissen over uw behandeling of onderzoek? In de gemiddelde score op deze vragen zagen we een hogere waardering ten opzichte van 2019.

Dialoog met de patiënt en samen beslissen
Voor het UMC Utrecht is een patiënt het uitgangspunt. Daarom heet onze strategie ook Connecting Worlds – omdat ieder mens telt. En omdat ieder mens voor ons telt, willen we nog beter luisteren en begrijpen. Hoe beter we begrijpen welke betekenis zorg in iemands leven heeft en wat iemand belangrijk vindt, hoe beter we hem of haar kunnen adviseren over leefstijl en behandelingen. In het UMC Utrecht beslissen we graag samen met een patiënt welke behandeling het beste past en het beste aansluit bij het leven van een patiënt en zijn of haar mogelijkheden. Een patiënt is hierbij expert over zijn/haar eigen situatie en wij zijn expert op het medische vlak. Samen beslissen zien wij dus als zoveel meer dan opties bieden en om toestemming vragen.

Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen bij samen beslissen, hebben we het in 2020 in een pilot mogelijk gemaakt dat patiënten in het Patiëntenportaal een korte vragenlijst kunnen invullen ter voorbereiding op het gesprek met de zorgverlener. Dit zijn bijvoorbeeld vragen als: Wat zijn voor u belangrijke activiteiten, nu en in de toekomst? Waarover maakt u zich zorgen als het gaat om uw gezondheid? En, wat verwacht u van uw behandeling in het UMC Utrecht? De zorgverlener ziet wat patiënten hebben ingevuld in het zorginformatiesysteem HiX.

Kwaliteit & veiligheid

Als er sprake is van een incident of calamiteit, dan onderzoeken we grondig welke factoren eraan hebben bijgedragen dat er in de zorg iets niet volgens plan is gelopen. Ook kijken we hoe we herhaling in de toekomst kunnen voorkomen en we de kwaliteit van onze zorg en patiëntveiligheid verder kunnen verbeteren. Zo houden we bij alle zorgafdelingen complicatiebesprekingen en zijn er diverse keren per jaar reflectiebijeenkomsten en luister- en leerbijeenkomsten. Lees meer over onze kwaliteitsindicatoren

Vanzelfsprekend rekenen onze patiënten op kwalitatief goede en veilige zorg. Zorg is echter mensenwerk. Om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van goede en veilige zorg, werken we er continu aan om het hoge niveau van de zorg te behouden. We leren van wat er goed gaat, we verbeteren prospectief en we leren van zorg die anders loopt dan we bedoeld hadden. In ons veiligheidsmanagementsysteem houden we zicht op risico’s, leren we wat er beter kan en op basis hiervan ondernemen we actie om verbeteringen te realiseren. Desondanks zijn er patiënten die een vervelende ervaring hebben. Wij doen ons best om dit te bespreken, ervan te leren en ongenoegen weg te nemen.

Dagelijks werken onze professionals gepassioneerd om de beste zorg aan patiënten te verlenen. Soms verloopt dit helaas anders dan beoogd en kan er een incident of calamiteit optreden. Ook kan een patiënt een vervelende ervaring hebben en een klacht indienen. In alle gevallen is ons beleid erop gericht om de betreffende patiënt en/of nabestaanden zo goed mogelijk te helpen, en om actief van een incident, calamiteit of klacht te leren, deze in de toekomst te voorkomen en de kwaliteit van onze zorg en patiëntveiligheid verder te verbeteren.

Incidenten, calamiteiten, klachten

Patient Support en Peer Support
Een calamiteit, incident of andere aangrijpende zorggerelateerde gebeurtenis heeft grote impact op de betrokken patiënt en zijn/haar naasten, én op zorgverleners. Daarom bieden we patiënten en hun naasten ondersteuning vanuit de directie Kwaliteit & Patiëntveiligheid via onder andere Patient Support. Collega’s ondersteunen elkaar via een formele structuur met collegiale opvang (Peer Supporter netwerk). Daarnaast ondersteunen collega’s elkaar ook informeel.

In 2020 hebben we 20 keer Patient Support aangeboden. Dit is aanzienlijk minder dan in 2019 toen we 45 keer Patient Support hebben aangeboden. De daling houdt verband met de daling van het aantal meldingen van mogelijke calamiteiten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het Peer Support team verleende in 2020, net als in 2019, 50 keer Peer Support aan collega’s. Daarnaast hadden we, gezien de COVID-19-pandemie, extra aandacht voor psychosociale ondersteuning van onze medewerkers. Ondanks alle COVID-19-maatregelen hebben we samen met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie enkele trainingen kunnen geven voor nieuwe Peer Supporters. Als goede buren wisselen we graag ervaringen uit. In het UMC Utrecht zijn nu 83 Peer Supporters actief.

Lees meer over hoe we binnen het UMC Utrecht omgaan met incidenten Cijfers over incidenten, calamiteiten en klachten.

Dialoog met patiënten

Binnen het UMC Utrecht is ons doel om structureel samen te werken met patiënten en om bij alles wat we doen op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs patiënten en hun naasten te betrekken. Samen keuzes maken, daar gaat het om. Zodat we aan de behoeften van patiënten voldoen. Bij innovaties in de zorg en bij onderzoek en onderwijs spelen patiënten dan ook een belangrijke rol. In onze aanpak werken we nauw samen met een netwerk van patiënten en de cliëntenraad van het UMC Utrecht.

Net als binnen heel het UMC Utrecht, was 2020 door COVID-19 ook voor de dialoog met patiënten een jaar van meebewegen met en aansluiten bij de actualiteit. Zo is er onder medewerkers specifiek aandacht gevraagd voor het perspectief van en ervaringen van (chronisch zieke) patiënten in de coronapandemie, bijvoorbeeld via blogs en patiëntenverhalen op ons intranet. Hiernaast realiseerden we in 2020 een aantal andere mooie activiteiten om de dialoog met patiënten nog meer in te bedden in de organisatie.   

Digitalisering en personalisering van de zorg

Het UMC Utrecht wil de kwaliteit van zorg continu verbeteren en patiënten meer zelf de regie geven, door het zorgaanbod te personaliseren. Dit doen we onder andere door zorg te digitaliseren, via eHealth-technologie, zoals apps en thuismonitoringapparatuur, en Applied Data-Analytics in Medicine (ADAM). 

Naast verbetering van zorg, realiseren we met schaalbare digitale oplossingen ook meer doelmatige zorg. Zo creëren we zinnige, toegankelijke en betaalbare zorg voor morgen, die aansluit op de behoefte van iedere, individuele patiënt. Het borgen van privacy en veiligheid is hierbij vanzelfsprekend van essentieel belang.  

Alle initiatieven voor digitalisering onderzoeken we, zodat we de toegevoegde waarde ook echt kunnen aantonen. Deze kennis delen we met andere ziekenhuizen en andere relevante partijen in de keten. Daarnaast komt de opgedane kennis via ons onderwijs ten goede aan de zorgprofessionals van morgen. 

In 2020 heeft COVID-19 ervoor gezorgd dat we versneld hebben gewerkt aan onze doelstellingen op het gebied van digitalisering en personalisering van zorg en we onze strategische ambities op dit gebied sneller kunnen realiseren.  

Onze oplossingen om patiënten op afstand te kunnen monitoren zetten we op verschillende manieren in. Zo kunnen we patiënten in ons ziekenhuis
op afstand monitoren en kunnen patiënten door thuismonitoring eerder naar huis. Ook kunnen we patiënten met een chronische aandoening thuis monitoren. Als we zorg verplaatsen van het ziekenhuis naar thuis, doen we dit natuurlijk in nauw overleg met zorgverleners in de regio en in het bijzonder eerstelijnszorgverleners.

Lancering corona check app

Monitoring op afstand taaislijmziekte

Opening medisch regiecentrum

1 miljoen euro voor apps chronisch zieke kinderen

SAFE@Home

Monitoring COVID-19-patiënten met slimme pleister

jaarbeeld_umc_2020_kl... (copy)

Aantal meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP)

Calamiteiten

Aantal klachten bij klachtenbemiddeling

Het aantal incidentmeldingen is gedaald ten opzichte van andere jaren. We vermoeden dat de terugval in reguliere zorg tijdens de COVID-19-pandemie hierbij een rol heeft gespeeld.

Het aantal (mogelijke) calamiteiten is in 2020 lager dan in 2018 en 2019 en relatief lager dan de voorgaande jaren. We vermoeden dat de terugval in reguliere zorg tijdens de COVID-19-pandemie hierbij een rol heeft gespeeld. Het aantal gemelde (mogelijke) calamiteiten is in dezelfde ordegrootte als dat van andere umc’s.

Het totaal aantal klachten is sterk gedaald ten opzichte van 2019. Een mogelijkheid is dat zorgvragers mild zijn in hun klachten door de grote aandacht voor de druk op zorgverleners in de media. Opvallend is dat alle klachten inmiddels digitaal worden ingediend. Als zorgvragers zich telefonisch of persoonlijk melden bij ons met een klacht, proberen we veelal direct met hen en de zorgverleners tot een oplossing te komen. Deze bemiddelingen zijn niet opgenomen in deze getallen.

shape_white_horizontaal_6.png (copy) shape_white_horizontaal_6.png

Samenwerken voor kankerzorg

3D-printen van levend weefsel

Inspirerende avond kunstmatige intelligentie en hersenziekten

jaarbeeld_umc_2020_ca...
jaarbeeld_umc_2020_kl...

Polikliniek 2019

shape_softblue_2.png (copy) shape_softblue_2.png (copy1)

Polikliniek 2019

Voelde u de ruimte om uw eigen kennis en ervaring te delen met uw zorgverleners?

Polikliniek 2020

8,3

7,9

Kliniek 2020

Kliniek 2019

7,4

7,7

shape_softblue_2.png shape_softblue_2.png (copy)

Kon u meebeslissen over uw behandeling of onderzoek?

9,3

8,8

Kliniek 2020

Polikliniek 2020

9,1

8,7

Kliniek 2019

Polikliniek 2019

duimpje.png duimpje.png (copy)

In samenwerking met het OLVG in Amsterdam, Luscii
en eerste en tweedelijns zorginstellingen in de regio...

In 2020 zijn we gestart met het op afstand monitoren van in het UMC Utrecht opgenomen COVID-19-patiënten op...


In 2020 hebben we het medisch regiecentrum geopend. Dit is een fysiek centrum in het UMC Utrecht waar onze ...

Apps kunnen chronisch zieke kinderen en jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling en (online)...

Door COVID-19 hebben we monitoring op afstand van de longfunctie van patiënten met taaislijmziekte...

In 2020 hebben we het platform SAFE@Home ontwikkeld. Met SAFE@home kunnen zwangere vrouwen die risico...

(De scores over 2020 betreffen gemiddelde scores uit continue PEM-meting van 1 juni 2020 t/m 31 december 2020 uit de vragenlijsten die zijn ingevuld door volwassen patiënten)

medicatieveiligheid_kader2_1.png
4._slimme_pleister_kader2.png

Op ons intranet vinden medewerkers meer dan 100 goede voorbeelden van de dialoog met patiënten in het UMC Utrecht.

100+

Voorbeelden

plus_1.svg (copy2)
button_leesmeer_v2-02... (copy2)
button_leesmeer_v2-02... (copy)
button_leesmeer_v2-02... (copy1)
button_leesmeer_v2-02... (copy2)
button_leesmeer_v2-02... (copy1)
button_leesmeer_v2-02... (copy3)

Om mensen met kanker de beste zorg te kunnen geven op de juiste plek, hebben...

In 2020 coördineerde het UMC Utrecht de voorbereidingen om de veiligheid van...

In het UMC Utrecht is een nieuwe technologie ontwikkeld, genaamd ‘volumetric bioprinting’...

Hart- en vaatpatiënten kunnen ernstig ziek worden door het COVID-19-virus. Ook kan...

Internationale registratie van COVID-19
en hart- en vaatziekten

Monitoring veiligheid COVID-19-vaccins

In januari 2020 organiseerden het UMC Utrecht Hersencentrum en New Scientist...

button_leesmeer_v2-02... (copy3)
button_leesmeer_v2-02... (copy2)
button_leesmeer_v2-02... (copy1)
button_leesmeer_v2-02... (copy2)
button_leesmeer_v2-02... (copy2)
1._impact_corona_kader2_1.png
telefoondraaien.svg

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm