Onze zorg

UNIEKE
ZORG

unieke patiënten

225.579

opnames

29.159

eerste poliklinieken bezoeken

100.853

e-consulten

23.138

OK-behandelingen

21.034

verpleegdagen

169.098

We bieden kwalitatief goede, doelmatige en ‘state of the art’ zorg aan patiënten, passend binnen ons zorgprofiel. Dit betreft zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, zoals level 1 traumazorg en expertisecentra, zorg binnen onze zes Speerpunten en complexe zorg (zoals multi-specialistisch of multi-diagnostisch), die om de infrastructuur en multidisciplinaire samenstelling van een academisch ziekenhuis in de regio past. Ons uitganspunt is dat een patiënt de behandeling krijgt daar waar het voor de patiënt het beste is. Onze patiënten hebben een regierol in de behandeling en ervaren onze mensgerichte betrokkenheid en veiligheid in de zorg

Schietincident
 Utrecht  

Op 18 maart 2019 opende een schutter het vuur in een tram in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Voor de opvang van…

Unieke complexe hartzorg 

Het UMC Utrecht vervult een bijzondere rol in Nederland als het gaat om complexe hartzorg. Zo kunnen mensen die…

SMA
 Expertisecentrum  

Het UMC Utrecht is het SMA Expertisecentrum van Nederland. Spinale Musculaire Atrofie of Spinale Spieratrofie (SMA) is een…

Meer mensen met epilepsie geholpen

Het UMC Utrecht is het grootste epilepsiechirurgie-centrum in Nederland en voert de meest complexe operaties…

Waardering
 patiënten

Eén van de merkbare en meetbare doelen waarop we sturen, is patiënttevredenheid.
De patiënttevredenheid meten we continu op al onze afdelingen binnen het programma Samen voor de Patiënt.

Patiënten-
 ervaringsmonitor (PEM)

Net als alle andere umc’s werken we vanaf 2019 met de Patiënten-ervaringsmonitor (PEM), in plaats van met de CQ-index. De resultaten van de PEM geven aan op welke punten de zorg in het UMC Utrecht goed is en op welke punten we de zorg kunnen verbeteren. Vanuit de NFU is een standaard vragenlijst ontwikkeld. Elk ziekenhuis kan specifieke vragen toevoegen over relevante onderwerpen. 

Waardering
 patiënten

(PEM-score)

Polikliniek

Kliniek

8,4

8,5

Het verlenen van zorg aan patiënten is een van onze drie kerntaken. Deze zorg proberen we continu te innoveren en te realiseren dat de juiste zorg op de juiste plek wordt aangeboden. Dit doen we op basis van uitkomsten binnen onze andere kerntaak onderzoek, door steeds te evalueren wat we beter kunnen doen en te luisteren naar de behoeften van patiënten en medewerkers. En door intensief af te stemmen met ketenpartners in het netwerk rond patiënten, zoals huisartsen, regionale ziekenhuizen en andere behandelcentra. 

KWALITEIT & VEILIGHEID

Vanzelfsprekend rekenen onze patiënten op kwalitatief goede en veilige zorg. Zorg is echter mensenwerk. Om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van goede en veilige zorg, werken we er continu aan om het hoge niveau van de zorg te behouden. We leren van wat er goed gaat, we verbeteren prospectief en we leren van zorg die anders loopt dan we bedoeld hadden. In ons veiligheidsmanagementsysteem houden we zicht op risico’s, leren we wat er beter kan en op basis hiervan ondernemen we actie om verbeteringen te realiseren. Desondanks zijn er patiënten die een vervelende ervaring hebben. Wij doen ons best om dit te bespreken, ervan te leren en ongenoegen weg te nemen.

Als er sprake is van een incident of calamiteit, dan zorgen we er actief voor dat we hiervan leren. We onderzoeken dan grondig welke factoren ervoor gezorgd hebben dat er in de zorg iets niet volgens plan is gelopen, hoe we herhaling in de toekomst voorkomen en we de kwaliteit van onze zorg en patiëntveiligheid verder verbeteren. Zo houden we bij alle zorgafdelingen complicatiebesprekingen en zijn er diverse keren per jaar reflectiebijeenkomsten en luister- en leerbijeenkomsten.

JCI-
accreditatie

In juli 2019 heeft het UMC Utrecht voor de derde keer de internationale JCI-accreditatie voor kwaliteit en patiëntveiligheid...

Zinvolle
registratie 

Zorg die we als ziekenhuis verlenen, moeten we goed vastleggen. Op deze manier kunnen we belangrijke informatie goed aan...

Meer
informatie 

Incidenten, calamiteiten en klachten

Dagelijks werken onze professionals gepassioneerd om de beste zorg aan patiënten te verlenen. Soms verloopt dit helaas anders dan beoogd en kan er een incident of calamiteit plaatsvinden. Ook kan een patiënt een vervelende ervaring hebben en een klacht indienen. In alle gevallen is ons beleid erop gericht om de betreffende patiënt en/of nabestaanden zo goed mogelijk te helpen, en om actief van een incident, calamiteit of klacht te leren, deze in de toekomst te voorkomen en de kwaliteit van onze zorg en patiëntveiligheid verder te verbeteren.

Aantal meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP)

Aantal meldingen (mogelijke) calamiteiten

Aantal klachten bij Klachtenbemiddeling 

Sinds mei 2019 is het mogelijk om digitaal een klacht in te dienen, waardoor de drempel tot het indienen van een klacht is verlaagd. Dit verklaart mogelijk de stijging in het aantal klachten in 2019. In het tweede half jaar van 2019 werd ruim 80% van de klachten digitaal ingediend.

*In voorgaand verslag hebben we over 2018 274 klachten gerapporteerd. Dit moet echter 255 klachten zijn. Het verschil van 19 betrof klachten m.b.t. het Prinses Máxima Centrum, die in hetzelfde systeem worden geregistreerd.

Openbaar maken
SIRE-rapport

In 2011 is in het UMC Utrecht de diagnose kanker gemist bij mevrouw Cullen. Dit heeft onomkeerbare gevolgen...

2e Adrienne Cullenlezing

Jaarlijks organiseert het UMC Utrecht de Adrienne Cullen-lezing, waar medische missers worden besproken om...

Patiënt Support en Peer Support 

Een calamiteit, incident of andere aangrijpende zorggerelateerde gebeurtenis heeft grote impact op de betrokken patiënt en...

*

* Nog niet definitief

Afgerond naar honderdtallen

Meer
infomatie 

Lees meer over hoe we binnen
het UMC Utrecht omgaan met
incidenten, calamiteiten en
klachten.

PERSONALISERING VAN DE ZORG: EHEALTH EN
APPLIED DATA ANALYTICS

Het UMC Utrecht zet sterk in op continue verbetering van zorg, zorgvernieuwing en het personaliseren van zorg. Hierbij spelen eHealth en het gebruikmaken van data een grote rol. Via eHealth technologie, zoals apps en thuismonitoringapparatuur, kunnen we een naadloos zorgtraject (continuüm) creëren en patiënten meer zelf de regie geven. En via Applied Data-Analytics in Medicine (ADAM) verbeteren we de individuele zorg aan patiënten. Ons doel hierbij is zinnige, toegankelijke en betaalbare zorg voor morgen creëren, die aansluit op de behoefte van iedere patiënt (voor iedere patiënt een zorgcontinuüm op maat). Nauw samenwerken en kennis delen met andere partijen in de keten en het borgen van privacy en veiligheid zijn hierbij van doorslaggevend belang.

Centrale afdeling Digital Health

Een belangrijke stap in 2019 is het besluit tot oprichting van een centrale afdeling Digital Health binnen het...

Landelijk opschalen 
en uitrollen pilots 

In de afgelopen jaren hebben we mede met de steun van het Citrienfonds succesvol gewerkt aan pilots om...

Juiste zorg op de 
juiste plek

In 2019 hebben we financiering vanuit zorgverzekeraar Zilveren Kruis gekregen voor de opschaling van vier pilots, namelijk....

Applied Data-Analytics in Medicine

Met Applied Data-Analytics in Medicine (ADAM) werken we aan tien projecten gericht op specifieke patiëntengroepen binnen...

Samenwerking
met VWS

De vooruitstrevende aanpak op het gebied van digitalisering van zorg, is niet onopgemerkt gebleven. In 2019 vroeg het ministerie....

PATIËNTENPARTICIPATIE

Binnen het UMC Utrecht werken we structureel samen met patiënten. Zowel op het gebied van zorg en onderzoek als op het gebied van onderwijs. Zo sluiten we optimaal aan op de behoeften van patiënten en werken we betekenisvol. Eind 2018 is ons programma Patiëntenparticipatie gestart om dit binnen het UMC Utrecht een extra impuls te geven. Ons doel is dat bij alles wat we doen op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs patiënten en naasten betrokken zijn en hun leefwereld bij alles ons uitgangspunt is. In onze aanpak werken we vanzelfsprekend ook nauw samen met de cliëntenraad.

Symposium en netwerkbijeenkomsten

In november 2019 organiseerden we voor de tweede keer het Patiëntenparticipatie-symposium. Dit keer stond de...

Feedback aan patiënten

Mede op aanraden van onze cliëntenraad hebben we er in 2019 voor gezorgd dat we op een structurele manier aan...

Meting patiëntenervaring

In 2019 hebben we twee specifieke vragen over patiëntenparticipatie gesteld in de Patiënt-
ervaringsmonitor (PEM)
...


CLIKCS 

In 2019 is in samenwerking met patiënten CLIKCS tot stand gekomen. CLIKCS is een multidisciplinair... 

Verder vormgeven patiëntenparticipatie

In 2019 hebben we gezorgd voor een solide basis voor patiëntenparticipatie binnen onze organisatie. Alle informatie over patiëntenparticipatie, praktische tools om hier invulling aan te geven én alle patiëntenparticipatie-initiatieven in onze organisatie zijn nu bijvoorbeeld te vinden op een centrale plek op ons intranet. En, om medewerkers te motiveren en bij patiëntenparticipatie te betrekken, hebben we verschillende blogs en polls op ons intranet geplaatst. Ook hebben we een coördinatie- en adviespunt ingericht, waar medewerkers terecht kunnen met vragen. Tevens zijn we gestart met onderzoek naar wat de beste methoden zijn om patiënten te betrekken. In 2020 focussen we ons op patiëntgerichte kwaliteit. 

patiëntenparticipatie-initiatieven

90

Lees meer over patiëntenparticipatie binnen het UMC Utrecht.

dagen gemiddeld opgenomen

5,9

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Over Epilepsiechirurgie
Slaapproblemen
Het UMC Utrecht in 2019
Overview Infection & Immunity 2019
FAG_PAG
Jaaroverzicht Genetica 2019
Zwanger van een (te) kleine baby
Voeding voor uw baby
Telebaby
Borstvoeding
Open ductus Botalli
Neonatale convulsies
Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Idiopathic respiratory distress syndrome
Bronchopulmonale dysplasie
Fototherapie
Vaginale kunstverlossing
Zwangerschap & Bevalling
Sterilisatie
SSRI medicatie tijdens en na de zwangerschap
Opname op afdeling verloskunde
Keizersnede
Inleiding van de bevalling
Tweeling-zwangerschap en andere meerlingen
Serotien, zwangerschap van meer dan 40 weken
Flesvoeding
Hoge bloeddruk, pre-eclampsie en HELLP syndroom tijdens en na de zwangerschap
Totaalruptuur
Gebroken vliezen tijdens de zwangerschap
Voeding voor de zwangere
Pijnbestrijding tijdens de bevalling
Wanneer contact opnemen en wat neem je mee voor de bevalling
Testen op HIV
Groep-B streptokok in de zwangerschap
Zwangerschapscholestase
Rechten in de zorg
Het maatschappelijk werk van het WKZ geboortecentrum
Premature weeën en premature geboorte
Stuitligging en versie
Zwanger en diabetes
Schildklierafwijkingen in de zwangerschap
Anesthesie bij een keizersnede
Bloedverlies tijdens een gevorderde zwangerschap
De baby voelen bewegen tijdens de zwangerschap
Bekkenpijn en bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap
Beleidsplan Psychiatrie 2020
Weer thuis na de bevalling
Myomen (tijdens de zwangerschap)
Bloedgroep, rhesusfactor en irregulaire antistoffen
Kliniek A2 jeugd
Rigiditeit
Kliniek A3: Diagnostiek en psychose
Ruggenprik en toediening medicijnen
Perfectionisme
Duurzaamheid ervaringsverhalen
Jaarbeeld Urologie 2018
Diagnosedag in het Spieren voor Spieren kindercentrum
Samenwerkingen, juli 2019
Zorglijn A2 Acuut en Intensief Volwassenen
Het UMC Utrecht in 2018
Hersenbloeding bij een pasgeborene
Jaarbeeld 2018, Julius Centrum
Zwanger en een hoge body-mass index (BMI)
Research Code
Verpleegkundige kwaliteitsindicatoren
Over epilepsiechirurgie
Autisme
Beleidsplan Psychiatrie 2019
ODD en CD bij kinderen
Zorg en revalidatie na een Hersenbloeding
Vaktherapie
ADHD en Autisme Spectrum Stoornis in het onderwijs
Klinische behandeling bij ontwikkelingsstoornissen
Zorg bij traumatisch hoofd- en of hersenletsel
Medicatie bij ADHD
ADHD
Een hersentumor: onderzoek, opname, operatie en uitslag
Stemmen horen
Zorg en herstel bij een operatie aan de wervelkolom
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan de onderrug
Verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen
Fysiotherapeutische adviezen bij een operatie aan nek
Zorg en revalidatie na een herseninfarct
Polikliniek afdeling Psychiatrie
Dagdiagnostiek polikliniek Neuromusculaire Ziekten
Stemmen horen Jeugd
Elektroconvulsietherapie
Richtlijn Suïcide-preventie
Kwaliteitsstatuut afdeling Psychiatrie
Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen
Zorgprogramma Prikkelverwerking
Meedoen aan onderzoek op de afdeling psychiatrie
Eendagsdiagnostiek
Banquetinggids 2020
Jaarbeeld Genetica 2018
Jaarbeeld OR 2017
Jaarbeeld Urologie 2017
Jaarbeeld Hart & Longen 2017
Jaarbeeld Vrouw & Baby 2015-2017
Het UMC Utrecht in 2017
Jaarbeeld Julius Centrum 2017
IT Board 2017
Jaarbeeld Genetica 2017
Jaarbeeld Urologie 2016
Jaarbeeld Cancer Center 2017
Innovatie in uitvoering
2016 in beeld, UMC Utrecht