UMC UTRECHT IN DE
MAATSCHAPPIJ

Het UMC Utrecht wil bijdragen aan een gezond leven en een gezonde maatschappij. Ook als mensen zorg nodig hebben, willen ze gezien worden als mensen met mogelijkheden. Ze willen gezonder en zelfstandiger kunnen leven, toegang hebben tot en regie kunnen voeren over hun zorg. Ook willen ze dat de zorg draait om hun persoonlijke kwaliteit van leven. Dat weten en begrijpen we en daar willen we onze bijdrage aan leveren. 

Het is onze missie om samen de gezondheid van mensen te verbeteren en de zorg van morgen te creëren. Hiervoor richten we ons op drie kerntaken:

Patiëntenzorg

Onderzoek

Onderwijs

We bieden kwalitatief goede, doelmatige en ‘state of the art’ zorg aan patiënten, passend binnen ons zorgprofiel. Dit betreft zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, zoals level 1 traumazorg en expertisecentra, zorg binnen onze zes Speerpunten en complexe zorg (zoals multi-specialistisch of multi-diagnostisch), die om de infrastructuur en multidisciplinaire samenstelling van een academisch ziekenhuis in de regio past. Ons uitganspunt is dat een patiënt de behandeling krijgt daar waar het voor de patiënt het beste is. Onze patiënten hebben een regierol in de behandeling en ervaren onze mensgerichte betrokkenheid en veiligheid in de zorg

We verrichten wetenschappelijk onderzoek, waarbij er nauwe banden zijn tussen ons fundamentele onderzoek en het meer toegepaste en klinische onderzoek. Ons onderzoek is geconcentreerd is in
zes multidisciplinaire programma’s
(onze Speerpunten), waarin ook de zorg is geïntegreerd om de zorg van morgen tot stand te brengen. Een belangrijk vertrekpunt voor ons onderzoek zijn vragen van onze patiënten en van de maatschappij. Op deze manier zorgen we ervoor dat wetenschappelijke resultaten snel ten goede komen aan de patiënt - ‘from bench to bedsite’.

We bieden onderwijs aan onze studenten en (bio)medische onderzoekers, artsen en andere zorgverleners. Zo leiden we topprofessionals op, die bijdragen aan kennisontwikkeling in en voor de gezondheidszorg; voor de zorg nu en voor de zorg van morgen. Onze studenten en patiënten betrekken we bij de ontwikkeling van ons onderwijs. We bieden ontplooiings-mogelijkheden en een klimaat van continue vernieuwing.

Uiteraard bieden we academische zorg in midden-Nederland, maar voor diverse topreferente en topklinische functies komen patiënten uit het hele land bij ons. Ook studenten en onderzoekers komen uit het hele land, en in toenemende mate ook uit het buitenland. Onze oriëntatie wordt steeds internationaler. 

SAMENWERKING
IN DE KETEN

Onze doelen realiseren kunnen we niet alleen. Dat is ons al heel lang duidelijk en daarom werken we ook al lang samen in de regio én ook in landelijk verband, onder andere binnen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). We zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe, waardevolle samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders, onderzoeks- en kennisinstituten. Dit doen we door verbindingen te leggen met regionale, nationale en internationale samenwerkings-
partners. Niet alleen in het Hoofdlijnenakkoord, maar ook in de brief die oud-minister Bruins aan de kamer schreef in juli 2019 over de maatschappelijke rol van umc’s, werd nog eens bevestigd dat samenwerking één van de opgaven voor de umc’s is. 

Alliantie met UU en
TU Eindhoven & Wageningen

In 2019 hebben we onze samenwerking met de Universiteit Utrecht, Eindhoven University of Technology en Wageningen University & Research geïntensiveerd. Door over de grenzen van kennis, instellingen en programma’s heen bruggen te slaan, willen we gezamenlijk bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, voeding, energie en circulariteit. De expertise die wordt gecombineerd ligt op het terrein van onder andere: artificial intelligence, moleculaire life sciences, innovatief onderwijs en valorisatie. Naast de universitair institutionele samenwerking zal ook worden gewerkt met een scala aan externe partners. In 2020 is de Kennisalliantie formeel van start gegaan.

In de samenwerkingen die we aangaan met andere ziekenhuizen, zorg- en kennisinstellingen in de regio en daarbuiten, is de stem van onze patiënten, de zorgprofessionals en verwijzers voor en met wie wij werken leidend. We willen hun vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Zorg op de juiste plaats en ‘de zorg van morgen’ zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. Dit vraagt in veel gevallen om een regionale aanpak en ICT-oplossingen, die onder andere gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen mogelijk maken. Het UMC Utrecht deelt graag haar kennis en kunde op dit gebied. Door verbindingen te leggen en geïntegreerd samen te werken, zetten we wetenschappelijke resultaten om in producten en diensten met maatschappelijke meerwaarde.

Op onze website vindt u een overzicht van onze samenwerkingen.
Hoogtepunten in 2019 zijn:

Onderzoekssamen-
werking Prinses Máxima Centrum

Naast de intensieve samenwerking op het gebied van zorg en onderwijs die we al met het Prinses Máxima Medisch Centrum hadden, zijn we in 2019 ook een onderzoekssamenwerking aangegaan voor drie veelbelovende onderzoeksprojecten, die voor doorbraken kunnen zorgen in de behandeling van mensen met bepaalde vormen van kanker. In het eerste project werken onderzoekers van beide centra samen aan het gebruik van echografie in de behandeling van bepaalde zeer ernstige hersentumoren (gliomen) bij kinderen en volwassenen. Binnen het tweede project werken immuno-oncologische onderzoekers aan doelidentificatie bij verschillende soorten tumoren, zoals levertumoren en schildkliertumoren, die bij mensen in verschillende leeftijdscategorieën voorkomen. Het derde project focust op beeldgestuurde gepersonaliseerde kankerzorg bij verschillende soorten tumoren, zoals neuro-endocriene tumoren. Ook is in 2019 de METC Utrecht tot stand komen: de medisch ethische toetsingscommissie waarin het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Medisch Centrum gezamenlijk hun protocollen voor onderzoek bij proefpersonen beoordelen. 

 

Health Hub

Om het Nederlandse zorgstelsel kwalitatief goed en betaalbaar te houden, zijn er fundamentele veranderingen nodig in de organisatie van gezondheid, zorg en welzijn. Dit kan alleen door met het hele systeem een omslag te maken. De beste en snelste manier om dit te doen, is om op regionaal niveau alle kennis, kunde, creativiteit en met name gedrevenheid te bundelen in een brede ‘denk- en doebeweging’. 

De Health Hub Utrecht is zo’n ‘denk- en doebeweging’ en het UMC Utrecht maakt hier actief onderdeel van uit. In 2019 heeft Health Hub zich ontwikkeld tot een dynamische regio-alliantie op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers weten elkaar steeds beter en sneller te vinden. Gezamenlijk hebben we één doel: gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven voor iedereen in de regio Utrecht bereikbaar te maken. En zo alle inwoners zo gelijkwaardig mogelijk te laten profiteren van de welvaartsgroei in onze regio.

In 2019 heeft een breed netwerk van partners, waaronder gemeenten, provincie, de Economic Board Utrecht en kennis- en zorginstellingen, gezorgd voor basisfinanciering van de Health Hub. Daarnaast is de Health Hub georganiseerd langs 3 coalities: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en aantrekkelijke arbeidsmarkt. Diverse wetenschappers en medewerkers van het UMC Utrecht zijn nauw betrokken bij de coalities. Ook is in 2019 de Health Hub Academy van start gegaan, een doorlopend programma waarin door professionals binnen de Health Hub gezamenlijk wordt gezocht naar impactvol aanbod vanuit de Hub voor alle Utrechters. De voorzitter van onze raad van bestuur, Margriet Schneider, is samen met de Utrechtse wethouder van Volksgezondheid, Eelco Eerenberg, bestuurlijk trekker van de Health Hub. 

Oprichting Oncologienetwerk Midden-Nederland  

In mei 2019 ondertekenden we een samenwerkingsovereenkomst met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn, het Ziekenhuis Rivierenland in Gelderland en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Hiermee ging het Oncologienetwerk Midden-Nederland officieel van start. Via deze samenwerking zorgen we voor hoogwaardige, trefzekere zorg op de juiste plaats voor patiënten met kanker in midden-Nederland.

Nieuwe overeenkomst Calamiteitenhospitaal

Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking tussen de ministeries van Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport én het UMC Utrecht. Eind september 2019 ondertekenden we een nieuwe overeenkomst over het Calamiteitenhospitaal, waarmee de samenwerking wordt voortgezet en nog eens extra wordt verstevigd.

DUURZAAMHEID

Het UMC Utrecht wil bijdragen aan een gezond leven en een gezonde maatschappij, ook voor de generaties na ons. Door toekomstbestendige zorg, onderwijs en onderzoek aan te bieden, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht. We willen dat duurzaam handelen vanzelfsprekend is bij alles wat we doen. En daarin willen we een voorbeeld zijn voor anderen. In ons duurzaamheidsbeleid focussen we op twee thema’s: Gezond houden wat gezond is en Schone omgeving.

Resultaten

Meer
informatie

Gezond houden wat
gezond is

Onze resultaten op het gebied van duurzaamheid houden we bij in ons Duurzaamheid Dashboard.

Meer over duurzaamheid binnen het UMC Utrecht leest u hier.

Onze belangrijkste positieve impact is een betere gezondheid van mensen, zowel huidige als komende generaties. Vanuit het thema Gezond houden wat gezond is bevorderen we een gezonde leefstijl en ondersteunen we onze patiënten, medewerkers en studenten om gezonde keuzes te maken en naar vermogen zelf de regie te nemen over hun gezondheid. Een mooi voorbeeld hiervan is de lancering van ons online portaal LEV voor loopbaanontwikkeling en vitaliteit van onze medewerkers.

Beide thema’s in onze duurzaamheidsstrategie dragen bij aan preventieve gezondheidszorg, de transitie van ziektezorg naar gezondheidszorg en daarmee het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in de toekomst.

Schone omgeving

Met het thema Schone omgeving werken we aan het verkleinen van onze negatieve impact: milieuzorg is preventieve gezondheidszorg. We streven naar een CO2-neutraal en circulair ziekenhuis. Drie voorbeelden van hoe we hieraan werken zijn hergebruik van medische apparatuur en hulpmiddelen, de oprichting van het netwerk groen zorgprofessionals en het opstellen van een CO2-routekaart.

DE WERELD OM
ONS HEEN

De ontwikkelingen in de zorg en daarbuiten gaan razendsnel. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, digitalisering, kunstmatige intelligentie en big data veranderen onze zorg, ons onderzoek en ons onderwijs ingrijpend. Onder andere de vraag naar zorg en de zorgzwaarte nemen toe. En tegelijkertijd blijft de vraag naar personeel ook in de komende jaren groter dan het aanbod. Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk impact op onze organisatie en medewerkers én op onze patiënten en studenten.

Impact op het
UMC Utrecht

Alle ontwikkelingen helpen ons om de zorg aan patiënten daar te kunnen verlenen waar deze het beste kan plaatsvinden en de zorg steeds meer te personaliseren. Het accent verschuift daarbij naar leefstijl, preventie en zelfzorg, waarbij de patiënt de regisseur is van zijn of haar eigen zorg. Inzet van technologie en intensieve samenwerking met andere partijen in de zorgketen zijn noodzakelijk om deze beweging te maken. Hiermee verandert de inhoud van onze zorg, ons onderzoek en ook ons onderwijs.

Alle ontwikkelingen vragen ook veranderingen in onze bedrijfsvoering. Onderwerpen als privacy en veiligheid zijn nog belangrijker dan voorheen en ook vragen we steeds vaker andere competenties van onze medewerkers. Daarnaast staat het verantwoord omgaan met onze kosten continu hoog op onze agenda. De hoge administratieve lasten in de zorg zijn al lange tijd een actueel thema en onderwerp van discussie. Door ons te beperken tot alleen de noodzakelijke registratiemomenten en deze zoveel mogelijk te automatiseren, kunnen we kosten besparen én meer tijd besteden aan onze kerntaken. Ook is het een uitdaging om de impact van de zorg op de omgeving, en daarmee op de gezondheid van mensen, te verkleinen en tot duurzame zorg te komen.


Hoofdlijnenakkoord

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is het nieuwe vierjarige Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg, dat in 2018 is afgesproken. De inzet van het akkoord is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. De ambitie van het Hoofdlijnenakkoord is om de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg af te remmen naar uiteindelijk 0% in 2022. In het Hoofdlijnen-akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste
plek, door de juiste …

Wetenschap

Net als in de zorg, is ook in de wetenschap de trend naar meer aandacht voor preventie, meer gepersonaliseerde zorg en meer samenwerking duidelijk zichtbaar. Hierbij wordt in direct contact met patiënten en de maatschappij de wetenschapsagenda bepaald en zo vindt ook het onderzoek plaats. Op 8 juni 2018 heeft de Europese Commissie Horizon Europe aangekondigd als het nieuwe kaderprogramma. Daarin spelen Open Science, mission based research en de noodzaak voor crossdisciplinair onderzoek een grote rol. 


 

ONZE
STRATEGIE:
CONNECTING U

Met onze Connecting U strategie (2015-2020) speelden we in op alle ontwikkelingen om ons heen en werken we aan het realiseren van onze missie om samen de gezondheid van mensen te verbeteren en de zorg van morgen te creëren. In 2019 is de Connecting U strategie (2015-2020) het laatste jaar ingegaan en hebben we deze doorontwikkeld voor de komende jaren.

Maatschappelijke impact van onze speerpunten

Om onze maatschappelijke impact zo groot mogelijk te maken, richten we onze inspanningen op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs en het vernieuwen hiervan grotendeels op zes speerpunten, namelijk: Brain, Cancer, Child Health, Circulatory Health, Infection & Immunity en Regenerative Medicine & Stem Cells. 

Kwaliteit & veiligheid

Ook op het gebied van kwaliteit & veiligheid hebben we in 2019 mooie resultaten behaald. Zo verkregen we in juli 2019 voor de derde keer de internationale JCI-accreditatie, werd ons onderzoek ‘goed tot excellent’ beoordeeld in de 6-jaarlijkse evaluatie volgens het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) en hebben we veel kwaliteitsverbeterende projecten afgerond. De goede beoordelingen zijn een resultaat van het feit dat kwaliteit en patiëntveiligheid breed in onze organisatie worden… 

Patiëntenervaring

In 2019 hebben we, ter vervanging van de CQ-index, de Patiëntenervaringsmeting (PEM) geïntroduceerd. Deze meting wordt landelijk ingezet om patiëntenervaringen tussen ziekenhuizen te vergelijken. In de PEM scoorden we op patiëntenervaring een 8,5 voor onze polikliniek en een 8,4 voor onze kliniek. Onze mooie score voor patiëntentevredenheid heeft er waarschijnlijk mee te maken dat we continu écht naar onze patiënten luisteren. Dit neemt niet weg dat onze ambitie verder reikt en in 2020...


Om concreet te werken aan onze missie en te meten of wat we doen de gewenste impact heeft, hebben we onszelf merkbare en meetbare doelen gesteld voor wat betreft: patiëntenervaring, kwaliteit & veiligheid, medewerkerstevredenheid, productiviteit en impact.

Meetbare doelen

Medewerkers-
tevredenheid

Ons werkbelevingsonderzoek laat een stijgende lijn zien als het gaat om werkplezier. Meer mensen ervaren een passende werkdruk en de overall-score stijgt licht. In 2019 waardeerde 44% van de medewerkers werken bij het UMC Utrecht met een 8 of hoger. In 2018 was dit 43%. Onder andere onze nieuwe manier van werken via Samen Voor de Patiënt en de verschillende initiatieven om administratieve lasten te verlagen dragen bij aan het werkplezier wat onze medewerkers ervaren. Het nog beter…

Net als in voorgaande jaren was het UMC Utrecht ook in 2019 financieel gezond. Desalniettemin zijn we altijd alert op hoe we efficiënter kunnen werken om ook in de toekomst financieel gezond te blijven en te kunnen blijven ontwikkelen en innoveren. Als het gaat om productiviteit en impact hebben we in 2019 ook goed gepresteerd. Zo realiseerden we meer zorg binnen ons zorgprofiel en binnen onze zes speerpunten en liggen we op deze gebieden…

Productiviteit en impact  

Verbinding met onze patiënten  

We werken niet alleen vóór, maar ook mét patiënten. Natuurlijk als het gaat over hun eigen behandeling, maar ook als het gaat om de toekomst van zorg, onderzoek en onderwijs. Samen werken met patiënten doen we bijvoorbeeld via onze patiëntenpanels, de cliëntenraad en patiëntenparticipatie. Ook toetsen we voortdurend bij onze patiënten en hun naasten of we de juiste dingen goed doen. Zorg is in onze ogen pas goed, als patiënten die als goed ervaren. 

Binnen onze Connecting U strategie richten we ons op:

Onze huidige Connecting U-strategie loopt af in 2020. Samen met meer dan 2.200 medewerkers, patiënten, studenten en externe deskundigen, hebben we in 2019 onder de noemer ‘Toekomstdebat Gezond 2030’ nagedacht en gesproken over mogelijke strategische thema’s voor onze strategie vanaf 2020.

Tijdens het debat gaven deelnemers aan de volgende thema’s van belang te vinden voor de toekomst van het UMC Utrecht:

  1. Technologie: het UMC Utrecht gebruikt state-of-the-art technologie ten dienste van de patiënt, gebruikt big data, data analyse en open access op effectieve wijze, levert zorg op afstand en thuis en heeft een rol in het opschalen en valoriseren van succesvolle technologieën.
  2. Voorkomen van ziekte: het UMC Utrecht is een expert op het gebied van leefstijl, preventie en gezond ouder worden.
  3. Regie aan de patiënt: het UMC Utrecht geeft de regie aan de patiënt door technologische toepassingen en het toegankelijk maken van kennis over zorg en zorgprocessen.
  4. Organisatie: het UMC Utrecht is een respectvolle en integere (werk-)omgeving, is een gezonde en duurzame (werk-)omgeving, werkt goed samen met de regio en mantelzorgers, zorgt ervoor dat medewerkers en disciplines van het UMC Utrecht goed samenwerken en is een efficiënte en financieel gezonde organisatie.
  5. Onderzoek en onderwijs: we versterken onze academische functie door innovatief onderzoek en onderwijs.

Toekomstdebat Gezond 2030

De input uit het Toekomstdebat Gezond 2030 hebben we gebruikt bij het formuleren van de ambities op hoofdlijnen. Daarna hebben we diverse analyses gemaakt van rapporten over externe ontwikkelingen en maatschappelijke trends. En intern hebben we bekeken waar het UMC Utrecht sterk in is en wat onderdelen zijn waar versterking nodig is om een antwoord te geven op de externe ontwikkelingen en onze ambities. In oktober 2019 heeft de raad van bestuur de contouren van een vernieuwde strategie opgesteld en in 2020 hebben we de vernieuwde strategie afgemaakt en vastgesteld. 

Het toekomstdebat is voor ons heel belangrijk geweest. Niet alleen omdat we hiermee belangrijke thema’s en inzichten hebben geïdentificeerd, maar ook omdat de totstandkoming van de hernieuwde strategie hiermee een collectieve prestatie is geworden. Het proces dat is doorlopen laat zien dat we samen meer bereiken. Het UMC Utrecht heeft de wereld van vele betrokkenen verbonden en is daarmee gekomen tot de strategie 2020-2025. 

Onze strategie

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken