Onze organisatie

Om goed te kunnen inspelen op de veranderende vraag vanuit de maatschappij en onze kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs goed te kunnen uitvoeren, moeten we adaptief zijn. Dit betekent: continu verbeteren, ons menselijk kapitaal ontwikkelen en slagvaardig en duurzaam organiseren. Een moderne, efficiënte én duurzame bedrijfsvoering is hierbij ons uitgangspunt. Hier werken we aan vanuit onze strategische programma’s Samen Voor de Patiënt
PatiëntenparticipatieConnecting LeadersOntwikkelingsgericht HRM
Slagvaardig besturen en Modernisering Bedrijfsvoering
.

Verbeteren 
opname- en ontslagbrieven 
binnen het WKZ 

Eén van de verbeterideeën in 2019 was om de opname- en ontslagbrieven voor patiënten van een afdeling van ...

SAMEN VOOR DE
PATIËNT

In 2016 zijn we begonnen met een nieuwe werkwijze binnen onze organisatie. In deze werkwijze ‘Samen Voor de Patiënt’ staan multidisciplinair samenwerken en continu verbeteren centraal aan de hand van dag- en weekstarts. Ideeën voor verbetering van zorg of onze manier van werken, testen we direct in ons dagelijkse werk. En we meten de effecten ervan. Het uitgangspunt is steeds: wat kunnen we beter doen voor onze patiënten? Op deze manier verhogen we duurzaam de tevredenheid van patiënten en medewerkers, de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en onze productiviteit.

800 verbeterideeën  

In 2019 hebben we de werkwijze geïntroduceerd op 21 afdelingen van het UMC Utrecht. Hiermee komt het totaal op 74 afdelingen en meer dan 7.500 medewerkers, die nu volgens de werkwijze werken.

Ook hebben we ongeveer 800 verbeterideeën opgehaald. Via implementatie van deze ideeën hebben we mooie verbeteringen gerealiseerd. In 2020 ronden we de implementatie van Samen Voor de Patiënt af door op nog eens 10 afdelingen de nieuwe manier van werken te introduceren. Onze doelstelling is om in 2021 heel het UMC Utrecht volgens de nieuwe werkwijze te laten werken. Eind 2019 is een team ingericht dat ervoor zorgt dat na de implementatie van Samen Voor de Patiënt deze nieuwe manier van werken in het UMC Utrecht geborgd blijft.  

Inrichting lab verbeterd

Binnen de divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica (dLAB) zagen medewerkers dat er veel materialen in...

Ondersteuning bij hulpvragen

In 2019 heeft het team Samen Voor de Patiënt veel vragen vanuit de organisatie gehad om met de werkwijze projecten...

SLAGVAARDIG
BESTUREN

Via het programma Slagvaardig besturen hebben we in 2018 het besturingsmodel binnen het UMC Utrecht verbeterd om de aansturing van onze organisatie nog effectiever te maken. De uitgangspunten van dit nieuwe besturingsmodel zijn: als collectief tot doelen komen, samenwerken vanuit deze gezamenlijke doelen en kaders, de ruimte voelen om daarbinnen zelf zaken te verbeteren, elkaar respecteren en aanspreken, en met alle disciplines samen soepel besluiten en verbeteren.

In 2019 hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling van het nieuwe besturingsmodel. Zo hebben we acht vaste portefeuilles ingericht, die in de leiderschapsteams van al onze tien divisies aan bod komen. Bijvoorbeeld de portefeuilles kwaliteit & veiligheid. Dit zorgt ervoor dat we vanuit de tweedelijns functies van de directies met deze portefeuillehouders tot UMC Utrecht breed beleid kunnen komen.

MODERNISERING BEDRIJFSVOERING

In onze bedrijfsvoering willen we net zo innovatief zijn als in de zorg zelf. Een moderne bedrijfsvoering is nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven innoveren in zorg, onderzoek en onderwijs. In 2019 hebben we binnen ons programma Modernisering Bedrijfsvoering gewerkt aan drie thema’s: 

UMC-brede
stuur en management-
informatie

Om focus te houden en beter te kunnen samenwerken aan onze gemeenschappelijke doelen, werken we vanaf 2019 met 17 huisbrede prestatie-indicatoren. Afdelingen werken met afgeleide afdelings-specifieke doelen en prestatie-indicatoren. Via een strategisch dashboard volgen we de voortgang op en samenhang van alle doelen. Deze input zorgt voor een optimale prestatiedialoog in de weekstarts op alle niveaus in onze organisatie, van operationeel tot strategisch niveau. Of we op koers liggen meten we aan de hand van 5 merkbare en meetbare doelen, namelijk: patiëntveiligheid, kwaliteit & veiligheid, medewerkers-tevredenheid, productiviteit en
impact.

Uniformeren bedrijfsvoering

Om het primaire proces maximaal te ondersteunen, tegen zo laag mogelijke bedrijfsrisico’s en kosten, uniformeren we onze bedrijfsvoering binnen al onze divisies en afdelingen om zo uiteindelijk onze patiënten en studenten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In 2019 hebben we een drietal processen geüniformeerd, namelijk: juridische toetsing van jaarlijks ruim 1.000 onderzoekscontracten, projectcontrolling om eenduidig om te gaan met de financiering van projecten via ruim 350 verschillende subsidiesoorten, en aanschaf en beheer van laptops en vaste pc’s. In Hiermee hebben we de weg vrijgemaakt voor versnelling van de uniformering van nog eens 7 processen in 2020. 

Interne bekostiging en doorbelasting

Waar sturen we elkaar intern facturen voor? Hoe verrekenen we kosten onderling? In 2019 hebben we gewerkt aan een nieuw model voor interne bekostiging en doorbelasting. Dit stelt ons in staat om doelmatiger te werken, samenwerking te bevorderen, innovatie mogelijk te maken en de organisatie beheersbaar te houden. Dit nieuwe model treedt in 2020 in werking.

VERBETEREN
ZORGREGISTRATIE
EN
VERMINDEREN
REGISTRATIELAST

In 2019 hebben we eraan gewerkt om de zorgregistratie te verbeteren, zodat we in één keer juist registreren, een tijdige en correcte factuur voor patiëntenzorg versturen en we onze verleende zorg kloppend vergoed krijgen. Tegelijkertijd willen we de registratielast verlagen, zodat zorgprofessionals worden ontlast en meer tijd krijgen voor hun primaire taken. Een belangrijke stap hierin, is de invoering van Horizontaal Toezicht Zorg. 

Horizontaal Toezicht Zorg  

Alle inspanningen in 2019 om de zorgregistratie te verbeteren en om aantoonbaar in control te zijn, hebben er toe geleid dat we per 1 januari 2020 over gaan op Horizontaal Toezicht Zorg. Dit is een werkwijze die zich richt op verbetering van het registratie- en facturatieproces en risicobeheersing in dit proces, in plaats van controles achteraf. Hierdoor hebben we meer grip op zorgregistratie en de vergoeding van zorg die we verlenen. Doordat er geen controles meer achteraf hoeven plaats te vinden, zorgen we er ook voor dat er in de keten controle- en eventuele herstelkosten worden bespaard. In het proces hebben we ook gekeken waar we de registratielast voor onze zorgprofessionals kunnen verminderen en waar mogelijk de benodigde maatregelen genomen. Zo hebben we een verrichtingswidget ontwikkeld, waarmee medici en paramedici gemakkelijk een verrichting kunnen registreren. 

Binnen ons duurzaamheidsbeleid werken we onder de noemer ‘Schone omgeving’ aan het verkleinen van onze negatieve impact. Want: milieuzorg is preventieve gezondheidszorg. We streven naar een CO2-neutraal en circulair ziekenhuis.  

De voortgang op onze duurzaamheidsdoelen monitoren we via het Duurzaamheid Dashboard.

DUURZAAMHEID

Hergebruik
medische apparatuur en hulpmiddelen

Naar aanleiding van een idee van een medewerker om hulpmiddelen en medische apparatuur uit het UMC Utrecht een tweede...

Netwerk groene zorgprofessionals

In de week van de duurzaamheid in oktober 2019 ging officieel het netwerk groene professionals UMC Utrecht van start. Dit...

CO2-
routekaart

Eind juni 2019 presenteerde de Nederlandse overheid het Klimaatakkoord met onder andere de klimaatdoelen...

CO2-footprint

Het percentage duurzaam ingekocht op basis van inkoop-spend is gedaald van 61% in 2018 naar 43%. In 2019 hebben we de procedure Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) vastgesteld als onderdeel van het milieumanagementsysteem. De adviseur MVI heeft een belangrijke aanjaagrol in het proces. Deze positie is in 2019 deels vacant geweest, waardoor dit onvoldoende voortgang heeft gekregen.

Duurzaam inkopen

Afval

In 2019 hebben we met uiteenlopende projecten en activiteiten aan het duurzaamheidsthema ‘Schone Omgeving’ invulling gegeven.

HUISVESTING

In 2018 stelden wij een strategische ontwikkelvisie huisvesting op: een integrale visie op de toekomst van onze huisvesting, met de behoeften van de gebruikers als uitgangspunt. Dit plan wordt uitgevoerd in zes fasen. In 2019 hebben we gewerkt aan het vaststellen van het plan voor de eerste fase (fase 0) en het voorbereiden van de uitvoering hiervan. Daarnaast hebben we in 2019 gewerkt aan diverse projecten die al liepen. Tijdens de renovatie is enige hinder voor patiënten, bezoekers en medewerkers onvermijdelijk. Door de fasering zorgen we ervoor dat de primaire processen gedurende de gehele renovatie volwaardig kunnen blijven functioneren.  

Het UMC Utrecht werd zo’n dertig jaar geleden gebouwd. Sindsdien zijn de ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderwijs, onderzoek en technologie snel gegaan. Ook is onze fysieke omgeving, het Utrecht Science Park, sterk veranderd. Met het oog op de toekomst zijn aanpassingen aan ons gebouw en in onze omgeving noodzakelijk. De komende jaren gaat het UMC Utrecht daarom bouwen aan het ziekenhuis van de toekomst: een plek waarin de beste zorg voor onze patiënten, een prettige werkomgeving voor onze medewerkers en een optimaal opleidingsklimaat voor onze studenten samenkomen. Vanzelfsprekend spelen thema’s als duurzaamheid, doelmatigheid en flexibiliteit hierbij een belangrijke rol.  

Renovatie
WKZ

In 2019 hebben we gewerkt aan de plannen voor de vernieuwing en modernisering van het Wilhelmina Kinderziekenhuis...

Renovatie centrale sterilisatieafdeling

In 2019 hebben we gewerkt aan de renovatie van de Centrale sterilisatieafdeling (CSA) afgerond. Deze wordt in 2020 in gebruik genomen. 

Nieuwe
nazorgpoli

Patiënten verblijven na een operatie tegenwoordig korter in het ziekenhuis. Om deze patiënten te begeleiden bij...

Nieuwe
snoezelkamer

In 2019 werd er een nieuwe ‘snoezelkamer’ geopend op een van de verpleegafdeling in het Wilhelmina...

DIGITALISERING

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en kan vele voordelen bieden voor onder andere patiënten en zorgverleners. Vanzelfsprekend willen we binnen het UMC Utrecht ook optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die ICT biedt en hiermee de zorg voor onze patiënten continu verbeteren. Natuurlijk is hierbij de veiligheid van gegevens en de privacy van onze patiënten van essentieel belang.

Patiëntportaal
Mijn UMC Utrecht

Sinds 2015 kunnen patiënten via het online patiëntportaal Mijn UMC Utrecht veilig en snel hun medische gegevens...

HiX
Mobiel 

In 2019 hebben we de eerste pilot met HiX Mobiel voor artsen gestart. HiX is het centrale ICT-systeem in de zorg. Met HiX Mobiel kunnen...

Wachtkamer-
informatie en afspraakherinnering 

Vanaf oktober 2019 tonen we op alle poliklinieken wachttijdinformatie aan patiënten in de wachtkamer. Zo kunnen patiënten zien...

Digitalisering patiëntenbrief 

In 2019 hebben we een start gemaakt met de digitalisering van afsprakenbrieven. Hiervoor hebben we afsprakenoverzichten...

Minder
registratielast
Centrum voor Thuisbeademing

Voor het regelen van het werkproces maakte onze afdeling Centrum voor Thuisbeademing (CTB) jarenlang gebruik van de...

Integraal
capaciteits-
management
via Checks

Bij een aantal van onze afdelingen hebben we in 2019 het centrale roosterpakket Checks geïmplementeerd. Dit...

Wilt u meer lezen over Onze Financiën en/of Onze Governance? Deze informatie vindt u in de pdf van ons Jaarbeeld (in Hoofdstuk 8. Onze Financiën op pagina 44 en in Hoofdstuk 9. Onze Governance op pagina 50).  

Onze financiën en/of
onze Governance

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken