WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT     |

WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

WETENSCHAPPELIJKE
INTEGRITEIT

Ik doe geen ongefundeerde claims, ik rapporteer correct over het onderzoeksproces, ik verzin of vervals data of bronnen niet, ik neem alternatieve visies en tegenargumenten serieus, ik ben open over onzekerheidsmarges, en stel resultaten niet gunstiger dan wel ongunstiger voor dan ze zijn. De wijze van uitvoering en fasering van het onderzoeksproces is tenminste voor mijn vakgenoten te volgen, de argumentatie hierover is helder. De stappen in het empirische onderzoeksproces zijn controleerbaar, opdat mijn onderzoek gerepliceerd kan worden.

EERLIJK

Ik gebruik in de discipline of het onderzoeksgebied als standaard geldende, of tenminste verdedigbare, methoden en betracht optimale precisie bij het ontwerp, de uitvoering, de verslaglegging, de verspreiding en toepassing van het onderzoek. Het is voor anderen helder op welke gegevens ik me heb gebaseerd, hoe deze zijn verkregen, welke resultaten er zijn bereikt en langs welke weg, en wat de rol van externe belanghebbenden is geweest. Als delen van het onderzoek of van de data niet toegankelijk kunnen worden gemaakt, heb ik goed gemotiveerd aan te geven waarom dat niet mogelijk is.

BETROUWBAAR

Ik doe onderzoek dat wetenschappelijk of maatschappelijk relevant is. Ik geef rekenschap van het feit dat men als onderzoeker niet in isolement opereert. Ik houd rekening met de legitieme belangen van bij het onderzoek betrokken proefpersonen of proefdieren, eventuele opdrachtgevers, de omgeving, cultuur, wetenschap en samenleving.

BETROKKEN

Ik laat me bij de keuze van de methode, bij de beoordeling van de data en in de weging van alternatieve verklaringen, maar ook bij het beoordelen van onderzoek of onderzoeks-voorstellen van anderen, niet beïnvloeden door buiten-wetenschappelijke overwegingen (bijvoorbeeld overwegingen van commerciële of politieke aard).

ONAFHANKELIJK
Leidende Principes

Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. De reputatie en betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek is het resultaat van de individuele acties van elke onderzoeker. De 4 principes zijn afkomstig van de overkoepelende gedragscode Integriteit in het UMC Utrecht. De invulling ervan is afkomstig van de principes van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (VSNU).

Andere voorbeelden zijn:

•  Het niet of onvolledig voldoen aan de protocollaire in- en uitsluitingscriteria
•  Het gebruiken van oneigenlijke statistische methoden om gewenste conclusies
   te genereren.
•  Niet voldoen aan ethische en wettelijke vereisten, zoals onjuiste voorstelling van de
   belangen, vertrouwensbreuk, het ontbreken van ‘informed consent’ en misbruik van
   onderzoeksdeelnemers of –materialen.
•  Onjuist omgaan met wangedrag of fraude, zoals het verdoezelen van
   wangedrag en het tegenwerken van klokkenluiders.

Schendingen van wetenschappelijke integriteit komen helaas voor; men spreekt dan van wetenschappelijk wangedrag of wetenschappelijke fraude.

Het verzinnen van resultaten en deze presenteren als zijnde waar.

FABRICATIE

Manipuleren van onderzoeksprocessen of veranderen of weglaten van data.

FALSIFICATIE

Gebruikmaken van het werk van anderen zonder gepaste erkenning/
bronvermelding.

PLAGIAAT
(Vermoeden van) schending
van wetenschappelijke
integriteit

Vraag je je af of er sprake is van wetenschappelijke wangedrag of schending van (wetenschappelijke) integriteit?
•  Spreek erover met anderen (zie hieronder).
•  En/of bespreek het met de Vertrouwenspersoon (Algemene) Integriteit (VPI) (UMCU)


Wil je het (vermoeden van) wetenschappelijk wangedrag of schending van (wetenschappelijke) integriteit melden?
1.  Bespreek het eerst met de betrokken persoon.
2.  Als dit niet kan, of als de persoon geen actie onderneemt nadat hij/zij op het
     wangedrag gewezen is, neem dan contact
     op met een van de volgende personen:
     a.  Je directe leidinggevende, of
     b.  Een andere hogere leidinggevende, of
     c.  De Vertrouwenspersoon (Algemene) Integriteit (VPI) (UMCU), of
     d.  De Raad van Bestuur (RvB, UMCU), of
     e.  Raad van Toezicht (RvT) (als de melding het functioneren van de RvB betreft)
3.  ALTERNATIEF: Contacteer de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijk Integriteit (UU).
4.  ALTERNATIEF, schrijf een formele melding aan de
     Commissie Wetenschappelijke Integriteit (UU), Zij werkt volgens de procedure
     “Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Utrecht”.


Heb je meer informatie, hulp of advies nodig?
1.  Contacteer de Vertrouwenspersoon (Algemene) Integriteit (VPI)* (UMC Utrecht),
2.  De afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders (Maliebaan 72, Utrecht) of
3.  Een raadsman met geheimhoudingsplicht, zoals een advocaat.


Hoe zit het met de anonimiteit?
Het is mogelijk om vermoedens van schending van wetenschappelijke integriteit anoniem te melden. De ervaring heeft ons echter geleerd dat het het beste is om een afspraak te maken met de Vertrouwenspersoon (Algemene) Integriteit voor een één-op-één vertrouwelijk gesprek. Je identiteit is dan alleen bekend bij de Vertrouwenspersoon (Algemene) Integriteit. Op basis van dit gesprek kun je zelf de afweging maken of, hoe en waar de melding het beste gedaan kan worden.

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken