Highlights

Risico-inventarisatie en
evaluatie


RI&E valt onder het instemmingsrecht van de OR en wordt in de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) behandeld. 

Werkbezoek
De commissie VGWM heeft een werkbezoek gebracht aan de Centrale Steriliteitsafdeling (CSA). De leden zijn onder de indruk van de zwaarte van het werk daar en hebben veel waardering voor de maatregelen die er worden getroffen om dit te verlichten.

RI&E Divisie Biomedische Genetica
De DBG heeft veel Engelstalige medewerkers. Het wordt er als een gemis ervaren dat de fire safety training (FST) alleen in het Nederlands beschikbaar is. De OR heeft de veiligheid van de medewerkers hoog in het vaandel staan en heeft daarom de Arbo-coördinator van de divisie gesteund om de (FST) in het Engels beschikbaar te krijgen.

RI&E Divisie Biomedische Genetica,
afdeling Celbiologie

Tijdens het werkbezoek van de commissie VGWM aan de afdeling Celbiologie is een werkruimte bezocht waar grote stikstofvaten staan. De commissie constateerde dat hier geen zuurstofdetectie aanwezig is (stikstof verdringt zuurstof). Het beleid van P&O Gezondheid is dat in elke ruimte waar stikstofvaten staan, ook een zuurstofdetectiemeter aanwezig is. Dit wordt ondersteund door de OR. De OR heeft dit de divisieleiding laten weten, waarna die opdracht gaf voor het plaatsen van een zuurstofdetectiemeter. 

Nieuwe Arbo-wet 
Met de nieuwe Arbo-wet in juni 2017 krijgt de commissie VGWM medezeggenschap over de Arbo- en milieucoördinatoren. VGWM nodigt hen periodiek uit voor overleg. Want hoe is het arbo- en milieubeleid georganiseerd binnen de divisies? Waar zitten eventuele knelpunten? Hoe is de ondersteuning van het management in het arbo- en milieubeleid? Hoe verloopt de uitvoering en verslaglegging van de risico-inventarisaties? Komt ‘Monitor gezond werken’ binnen de divisie goed uit de verf? Door structureel overleg wil de OR meer zicht hierop krijgen.

Afstemming

Kwaliteitsimpuls: opleidingsgelden

Het ministerie van VWS stelde gelden beschikbaar in het kader van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg. Het besluit van de raad van bestuur was dat deze gelden vooral ten goede moet komen aan medewerkers direct in de zorg. Dit besluit richt zich op vier thema’s:

•  stimulerende scholingstrajecten voor
   verpleegkundigen, met het oog op
   functiedifferentiatie, een vlotte doorstroom
   van mbo naar hbo, proeftuinen en specifieke
   bijscholingen;

•  nieuwe trainingen en opleidingen, vooral voor
   gespecialiseerde verpleegkundigen en de
   medisch ondersteunende functies;

•  digitale vaardigheden, nodig voor actueel
   gebruik van e-Health en analyse van ‘big data’
   in de klinische praktijk;

•  project Leer Management Systeem (LMS), dat
   medewerkers in staat stelt zich continu te
   scholen, onder andere gericht op interprofes-
   sionele samenwerking.


Advies Ondernemingsraad besteding Kwaliteitsimpuls
De Ondernemingsraad erkende dat de regeling bedoeld was voor professionals in de zorg, en ondersteunde dan ook van harte de extra inspanningen voor de verpleegkundigen en de medisch technische ondersteuners. Maar de Ondernemingsraad vond ook dat andere medewerkers profijt zouden moeten kunnen hebben van deze extra impuls, en zag vooral in het project LMS goede mogelijkheden daartoe. 

Engelstalige trainingen
Daarnaast heeft de Ondernemingsraad erop gewezen dat het UMC Utrecht veel medewerkers van buitenlandse afkomst telt, en dat daarvoor ook Engelstalige trainingen moeten worden aangeboden. Dit advies heeft er onder andere toe geleid dat de brandveiligheidstrainingen structureel ook in het Engels worden aangeboden.

Actie Winterfiets

In het najaar komt P&O met een verbetering van de Cao à la Carte-regeling fietsplan. Deze mag voortaan samen met de regeling voor woon-werkverkeer worden gebruikt. Bovendien wordt het in te zetten bedrag verhoogd naar 1500 euro, driejaarlijks. Om hier op een leuke manier aandacht aan te geven, wordt het bedrag ook nog eens tijdelijk verhoogd naar 2500 euro zodat medewerkers een elektrische fiets kunnen aanschaffen: Actie Winterfiets. De OR vond dit een prachtig  plan en heeft het versneld behandeld en mee ingestemd. Uiteindelijk hebben bijna 600 medewerkers hier gebruik van gemaakt.


Pilot 12-uurs diensten

De OR krijgt vanuit de verpleegkundigen het verzoek om in te stemmen met de pilot 12-uurs diensten op de afdeling kinder-intensive care. De OR heeft hier kritisch naar gekeken, onder andere de vakbond benaderd en de ArbeidsTijdenWet (ATW) erop nageslagen. De ATW geeft aan dat  22  maal per jaar een 12-uurs nachtdienst mag worden gedaan. Nadat dit geborgd was, heeft de OR toestemming gegeven voor deze pilot en ziet de OR met belangstelling uit naar de evaluatie.


Voor u ligt het jaarverslag 2017. Een jaar dat in het teken stond van grote veranderingen. Veranderingen die noodzakelijk waren, zoals het jaar daarvoor ons had laten zien en nu werd bevestigd en voorgehouden in het rapport van de IGZ. Dit rapport was heftig. Heftig vooral omdat het ging over een jarenlange cultuur die ontwikkeling van mensen in de weg stond, een cultuur die mensen in een aantal gevallen had beschadigd. Heftig ook omdat ondersteunende diensten elkaar de hand boven het hoofd leken te houden en er niet waren voor de medewerker. Het rapport moet uiteindelijk leiden tot een verandering van cultuur. Een van de meest ambitieuze maar tegelijkertijd ook minst concrete veranderingsopdrachten. Hoe kun je cultuur zichtbaar of voelbaar maken? Laat staan veranderen?

Na het IGZ-rapport zijn we als OR verder gegaan. We spraken met de divisies, met de raad van bestuur en met de raad van toezicht. Daarnaast namen we advies van de werkvloer mee. Er is veel werk verzet door de organisatie om het IGZ-rapport handen en voeten te geven. Herstelplannen zijn geschreven en weer bijgesteld. Projecten werden versneld gestart, zoals Connecting Leaders en SVP. Vooral op die afdelingen die dringend behoefte hadden aan een impuls voor goede samenwerking.

Als OR hebben we alles nauwlettend gevolgd en commentaar gegeven op ontwikkelingen. En ja, we zijn erbij betrokken én we kregen er de mogelijkheid voor. Daarnaast hebben we veel dossiers behandeld waarvan sommige al jarenlang problematisch waren. De OR heeft het afgelopen jaar veel werk verzet. U kunt het allemaal lezen in dit jaarverslag.

Ik ben begonnen met de uitspraak: verander de organisatie. Dat is een variatie op het eerste deel van een thema van Gandhi: ‘Verander de wereld, begin bij jezelf’. En dat is nu juist het moeilijke van een cultuurverandering. Het gaat immers niet alleen om structuurveranderingen maar vooral om de mensen die er invulling aan moeten geven. Hoe kun je zèlf meewerken aan een veilige cultuur? Als OR hebben we geprobeerd hier een begin mee te maken door met een initiatiefvoorstel te komen dat de – vaak onveilige – beoordelingsprocedure moet veranderen in een ontwikkelingstraject. Een initiatief waar we best trots op mogen zijn.

Toch zal ook binnen de OR het nodige moeten veranderen. De discussie daarover is doorgeschoven naar de nieuwe OR, vanwege de verkiezingen in 2018. Daarbij moet de nieuwe OR zich afvragen in hoeverre zij meegaat met de ontwikkelingen binnen de organisatie. Dat betreft slagvaardigheid maar ook zaken als zittingstermijn, verdeling van taken naar geschiktheid en raadpleging van de achterban. Het zal een discussie zijn die moed vergt. 

Ik wens de nieuwe OR veel energie en wijsheid, en u als lezer veel leesplezier. 

Bastiaan Zwart
OR-voorzitter

Leden

Saloua Abahai 
IT-coördinator 
UMC Cancer Center

Barry Benaissa-Trouw 
Senior analist 
Laboratoria & Apotheek

Samora Calor 
Ritme verpleegkundige cardiologie,
divisie Hart en Longen

Rianne van Diepen 
Medisch nucleair werker,
divisie Beeld

Nico Hendriks 
Medewerker ICT ServiceDesk,
Onderwijscentrum

Truus Hoeijmakers 
Research kernanalist IVF laboratorium,
divisie Vrouw en Baby 

Sjaak Klis
Onderzoeker KNO, 
divisie Heelkundige Specialismen (dagelijks bestuur OR en vicevoorzitter OR)

Laura van Klooster 
Verpleegkundig Medium Care,
divisie Heelkundige Specialismen

Marlin Kluifstra 
Verpleegkundige neonatologie divisie Vrouw & Baby 
(dagelijks bestuur OR en 
secretaris OR)

Freddy Kokke 
Kinderarts Maag, Darm en Lever,
divisie Kinderen 
(tot begin december 2017)

Mehmet Korkmaz 
Schoonmaakmedewerker 
Facilitair Bedrijf
met ingang van april 2017

Marcel van Leeuwen 
Operationeel coördinator/ 
eerste kok, 
Facilitair Bedrijf

Jan Linnebank 
Projectmanager Cluster Veilige werkomgeving,
Facilitair Bedrijf – tot april 2017

Yohann Makaya 
Analist speciële klinische chemie 
en hematologie, Laboratoria & Apotheek

Stefan Renee 
Inkoper, 
Facilitair Bedrijf

Wynand Ros 
Onderzoeker-docent, 
Julius Centrum

Pieter Jan van der Schoot 
Functioneel beheerder Informatiemanagement
& ICT, 
Onderwijscentrum

Anke Schuurhuis 
Anesthesioloog hoofd-hals chirurgie,
divisie Vitale Functies

John Smulders 
Afdelingshoofd crediteurenadministratie, 
DIF

Zorica Slijepcevic 
 Manager/beheerder Biobank, 
Laboratoria en Apotheek - met ingang van september

Nick Teters 
Netwerkbeheerder, 
DIT

Annemoon Timmerman 
Klinisch fysicus, 
cluster MKTF, 
Facilitair Bedrijf

Gerda Vaarkamp 
Analist speciële diagnostiek, 
divisie Biomedische Genetica

Marion Verburg
verpleegkundige Medium Care, divisie Heelkundige Specialismen

Ellen van Vliet-Neuteboom
klinisch chemisch analist, 
divisie Laboratoria en Apotheek

André Wopereis
klinisch fysisch medewerker 
Cancer Center

Bastiaan Zwart
Verpleegkundige IC 
divisie Vitale Functies
(dagelijks bestuur OR en 
voorzitter OR)

Aanvullende leden van de commissie onderwijs en onderzoek, voor de Onderwijs en Onderzoeksraad

 Kristin Denzer
Associate professor-teaching (Immunologie),
divisie Laboratoria en Apotheek

Marco van Brussel 
Associate Professor/Medisch Fysioloog/onderwijscoördinator Klinische gezondheidsweten-
schappen,
divisie Kinderen

Remco Molenhuis 
Onderzoeker in opleiding, 
divisie Hersenen –
tot de zomer van 2017

Brigitte van den Broek
Arts onderzoeker,
divisie Kinderen -
vanaf mei 2017

Linda Vissers
Onderzoeker in opleiding, 
divisie Julius centrum

Secretariaat Ondernemingsraad
T. 088 75 562 96
L. G.01.246 (schuin tegenover de patiëntenapotheek, maandag, dinsdag en donderdag)
E. OR@umcutrecht.nl

Klik hier voor meer informatie op Connect over de Ondernemingsraad.

Contact